Adatvédelemmel kapcsolatos információk

Adatvédelemmel kapcsolatos információk
 

Általános tájékoztató adatkezeléseinkkel kapcsolatosan

 

Számunkra nagyon fontos a személyes adataid védelme és a diszkréció!

Személyes adataid megadása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az általad leadott megrendeléseket teljesíteni tudjuk. Az Egészségkör csak azokat az adataidat kezeli, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a legtökéletesebb szolgáltatást nyújtsuk a számodra, illetve azokat is, amelyek kezeléséhez hozzájárultál.
Annak érdekében, hogy adatkezelésünkről tájékoztassunk Téged az alábbi adatvédelemmel kapcsolatos információs oldalt készítettük el.
Azonban fontos tudnod, hogy ez az információs oldal nem helyettesíti az Egészségkör egyes adatkezelésekre vonatkozó hivatalos adatkezelési szabályzatait, tájékoztatóit. Az adatkezelések teljességéről e szabályzatok nyújtanak teljes körű tájékoztatást, kérjük, ezt vedd figyelembe jelen tájékoztató olvasása közben.

A tájékoztató értelmezéséhez fontos, hogy tud mi számít személyes adatnak. Személyes adatnak minősül a rád, mint természetes személyre vonatkozó bármely információ, amely alapján azonosított vagy azonosítható vagy. Ilyen személyes adatnak minősül többek között a neved, telefonszámod, születési dátumod is.

 

1. AZ EGÉSZSÉGKÖR TÖBBEK KÖZÖTT AZ ALÁBBI ADATKEZELÉSI FOLYAMATOKBAN KEZELI SZEMÉLYES ADATAIDAT


1.1. Egészségkör tagsággal Egészségkör hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés

Fontos számunkra, hogy ha érdekesnek és hasznosnak találod, akkor az Egészségkör tagja legyél és klubbtagsággal járó kedvezményekről, új és akciós termékekről és hírektől, információkról e-mail tájékoztatást tudjunk küldeni számodra. Egészségkör hírlevelet csak abban az esetben küldünk neked, ha csatlakozol Egészségkör Klubunkba és a kizárólag tagok számára küldött Egészségkör hírlevélhez hozzájárulsz.

Az Egészségkör tagsággal és Egészségkör hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés részletes tájékoztatóját itt tudod megtekinteni: Adatkezelési tájékoztató - Egészségkör tagsággal és Egészségkör hírleveleinkkel kapcsolatos adatkezelés

 

1.2. Kapcsolatfelvétel adatkezelése

Az Egészségkör ügyfélszolgálatot üzemeltet annak érdekében, hogy az érdeklődőkkel és vásárlóinkkal kapcsolatot tudjunk tartani, esetlegesen panaszaitokat tudjuk kezelni. Ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot mind e-mail üzenetben, mind postai levélben, mind pedig telefonon fel tudod venni.

A kapcsolatfevételhez tartozó tájékoztatónkat itt olvashatod el: Adatkezelési tájékoztató - Kapcsolatfelvétel adatkezelése


1.3. Süti kezelés

A kényelmes vásárlási élmény érdekében sütiket használunk a tartalom és a közösségi funkciók biztosításához, a weboldal forgalmunk elemzéséhez és reklámozás céljából. A süti kezelésre vonatkozó tájékoztatónkat itt tudod elolvasni: Adatkezelési tájékoztató – Sütikezelés

 

2. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOSAN AZ ALÁBBI JOGOK ILLETNEK MEG


Nagyon fontos számunkra, hogy megfelelően tudjunk téged tájékoztatni a személyes adataidról, illetve az is fontos, hogy az ezzel kapcsolatos jogaidat megfelelően tudd gyakorolni. Összeszedtük, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan milyen jogok illetnek meg téged.

 

2.1. Tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez való jog

Mint személyes adatok kezelésében érintett, jogosult vagy arra, hogy visszajelzést kapj tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e nálunk, és ha folyamatban van, akkor jogosult vagy arra is, hogy a személyes adatokhoz és az ezzel kapcsolatos információkhoz hozzáférj. Ilyen információk többek között az általunk végzett adatkezelés célja, a személyes adatok kategóriái, kikkel közöljük a személyes adataid, személyes adataid tárolásának tervezett időtartama.

 

2.2. Helyesbítés joga

Kérés esetén jogosult vagy arra, hogy a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítsük. Ezzel kapcsolatban jogosult vagy arra is, hogy a hiányos személyes adataidat kiegészítsük.

 

2.3. Törléshez vagy más néven elfeledtetéshez való jog

Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyik fennáll, akkor jogosult vagy arra, hogy kérésedre késedelem nélkül töröljük a személyes adataidat. Ezek az indokok az alábbiak:

a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódna;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

2.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Amennyiben az itt felsorolt indokok valamelyike fennáll, akkor jogosult vagy arra, hogy kérésedre korlátozzuk a személyes adatok kezelését. Ezek az indokok az alábbiak:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Amennyiben az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

2.5. Adathordozhatósághoz való jog:

Jogosult vagy arra is, hogy az általunk kezelt, rád vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapd és jogosult vagy arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk. Erre akkor van lehetőséged, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Ezzel kapcsolatban közvetlen továbbításra is van lehetőséged.

 

2.6. Tiltakozáshoz való jog

Jogosult vagy arra, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okból, bármikor tiltakozz a személyes adatait kezelése ellen, ha az adatkezelés például a Egészségkörhöz kapcsolódó jogos érdeken alapul. Ezzel kapcsolatban azonban felhívjuk a figyelmed arra, hogy amennyiben megtiltod, vagy kéred az adatkezelés megszüntetését, akkor fennállhat az az eset is, hogy nem tudunk téged megfelelően kiszolgálni.

 

2.7. Visszavonáshoz való jog

Természetesen jogosult vagy arra, hogy a hozzájárulás jogalapon számunkra megadott adataidnak kezelését bármikor visszavond.


3. MILYEN LÉPÉSEKET TETTÜNK SZEMÉLYES ADATAID BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN?
 

Az Egészségkör korszerű hardver és szoftver megoldásokat alkalmaz annak érdekében, hogy az adataid biztonságban legyenek. Ezek a rendszerek a technika jelenlegi állása alapján védik az adataidat a jogosulatlan hozzáféréstől, a megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől illetve a megsemmisítéstől. A személyes adataidat csak a szabályzatainkban meghatározott adatkezelők és adatfeldolgozók illetve munkatársaink ismerhetik meg.4. ELJÁRÁS A FENTEBB ISMERTETETT JOGAID GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN
 

Az Egészségkör indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon (30 napon) belül tájékoztat téged a jelen tájékoztatóban, illetve a hivatalos tájékoztatókban megtalálható jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmed nyomán megtett intézkedésről. Szükség esetén, amennyiben a kérelmed túl összetett, illetve nagyon sok kérelem érkezik egyszerre, akkor ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Ezen információkat, illetve a tájékoztatásokat díjmentesen biztosítjuk a számodra.

A rendszerben tárolt személyes adataiddal és az adatkezeléssel kapcsolatos bármely kérdésedet, kérésedet kérjük, juttasd el a egeszsegkoroffice@gmail.com e-mail címre, illetve írásban a 3529 Miskolc, Csabai kapu 55. ⅔. postacímünkre. Kérjük, tartsd szem előtt, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban – az érdekedben - csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni, ha személyazonosságodat hitelt érdemlően igazoltad.

Amennyiben a jogaidat szeretnéd gyakorolni, akkor kérjük az alábbiakban olvasható  „Kérelem adatvédelemi joggyakorláshoz” elnevezésű dokumentummintát mentsd le inne és aláírva juttasd el hozzánk a fent megadott postacímre vagy pedig elektronikus úton az egeszsegkoroffice@gmail.com email címre.

A kérelmed megválaszolásához minden esetben szükségünk van az alábbi információkra:

 • regisztrációkor megadott email címed

 • teljes neved

Amennyiben e-mailben juttatod el hozzánk a kérelmedet, akkor ügyelj arra, hogy a regisztrációkor megadott email címről küldd el a megkeresést.

 

Adatvédelmi kérelem dokumentum tartalma:

 

Kérelem adatvédelmi joggyakorláshoz

 

Alulított ………………………………………………………………………………………………………..(név),

az Egészségkör számára megadott e-mail címem:..................................................


Jelen kérelem előterjesztésével kérem az Egészségkör üzemeltetőjét (Futureweb Design Kft. 3529 Miskolc, Csabai kapu 55 ⅔.) mint Adatkezelőt, hogy a hatályos adatvédelmi jogszabályokban meghatározottak alapján ( a megfelelőt kérjük húzza alá) :

 

 1. tájékoztasson személyes adataim kezeléséről

 2. kezelt személyes adataimat törölje

 3. biztosítsa személyes adataim hordozhatóságát

 4. tiltakozásom alapján személyes adataim kezelését megszüntesse (??? ez nem ugyan az mint a törlés)

 

Egyéb nyilatkozatom:

 

 

Kelt: ………………………………., …….....év ……………..hó………….nap

 

 

……………………………………..

Kérelmező aláírása

 

A kérelmet a tájékoztatónkban foglaltak szerint kérjük postai úton a Futureweb Design Kft., 3529 Miskolc, Csabai kapu 55 ⅔. címre, valamint e-mail formájában az egeszsegkoroffice@gmail.com címre küldje meg.

 

 

5. ADATFELDOLGOZÓK

Személyes adataidat természetesen kiemelten kezeljük. Fontos tudnod azonban, hogy a szerződés teljesítése érdekében a hatályos jogszabályoknak megfelelően, illetve hozzájárulásod alapján Adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Ilyen Adatfeldolgozók többek között, de nem kizárólagosan:

 • szerver/tárhely szolgáltató

 • számviteli tevékenységet végző cég

 • jogi szolgáltatást végző cég
   

Az adatfeldolgozók önálló döntéseket nem hoznak és folyamatosan ellenőrizzük őket, annak érdekében, hogy a személyes adataid biztonságban legyenek.

Kiemeljük azonban, hogy a személyes adataidat soha nem adjuk el, azokkal nem kereskedünk.

 

6. ADATVÉDELEM

Amennyiben kérdésed merül fel a jelen tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, írd meg nekünk az egeszsegkoroffice@gmail.com e-mail címre és adatgazdánk válaszol a kérdéseidre. A jelen Szabályzat és annak mindenkori módosításai megtalálhatóak a www.egeszsegkor.hu/adatvedelem címen.

Adatkezelő adatai:

Neve: Futureweb Design Kft.

Cégjegyzékszám: 05 09 020156

Adószám: 22787958-2-05

Székhelye és postacíme: 3529 Miskolc, Csabai kapu 55 ⅔.

Email címe: egeszsegkoroffice@gmail.com

Telefonszám: 70/3973297

 

6. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetőek vagyunk a jelen Tájékoztatóban és a szabályzatainkban megadott elérhetőségek valamelyikén.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Honlap: www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogaid megsértése esetén ellenünk, mint Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, mi vagyunk kötelesek bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per –választásod szerint – a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kelt: Miskolc, 2020.06.01.

REGISZTRÁLJ az egészségkörhöz és férj hozzá sok hasznos tartalomhoz INGYEN!